תנאי שימוש - הכוורת

תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר

ג’וינט ישראל חל”צ ח.פ. 510681414 (להלן: “הכוורת“) הינו חברה לתועלת הציבור הפועלת כמרכז הפיתוח החברתי של ישראל, בשיתוף פעולה אסטרטגי עם הממשלה, הרשויות, המגזר השלישי והעסקי ושותפים נוספים, אשר יחד מעצבים את העתיד החברתי של ישראל. אתר זה, שכתובתו Hackaveret.org (שיכונה להלן ביחד עם כלל התוכן הזמין תחת שם המתחם להלן: “אתר הכוורת” או “האתר“), מיועד לעיון חופשי.
הגישה לאתר הכוורת והשימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן. תנאי השימוש להלן מסדירים את תנאי הגישה והשימוש באתר. מדיניות הפרטיות מסבירה כיצד נוהג הכוורת במידע אישי של גולשים באתר.
הכניסה לאתר מעידה על הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן כלשונם ובמלואם והתחייבות לפעול לפיהם ובהתאם לכל דין. יש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בקפידה.
הכוורת רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לתקן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בכל עת. הנך אחראי לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות להלן מעת לעת. כמו כן, הכוורת רשאית לשנות כל חלק מהאתר, בכל עת, או להפסיק את הפעלת האתר או חלקים ממנו, מכל סיבה שהיא. המשך השימוש באתר לאחר שינוי או תיקון כאמור יהווה הסכמה לתנאי שימוש המתוקנים.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

1. הסכמה לתנאים

א׳‏. השימוש באתר ו/או הביקור בו מבטאים את הסכמתך לקבל הן את תנאי שימוש אלו (“תנאי השימוש”) והן את תנאי מדיניות הפרטיות שלנו המפורסמים בכתובת hackaveret.org/privacy/ והמשולבים במסמך זה על דרך ההפניה.

ב׳‏. אם אינך מסכים לאחד או יותר מתנאים אלו, אנא אל תשתמש באתר הכוורת.

2. גישה לאתר

א׳‏. הכוורת מעניקה לך בזה רשות להשתמש באתר כמפורט בתנאי השימוש הבאים:

(1) שימוש לצורך אישי, שאינו מסחרי;

(2) אין להעתיק או להפיץ כל חלק מהאתר בכל אמצעי ללא קבלת אישור הכוורת מראש ובכתב;

(3) אין לשנות או לתקן כל חלק מהאתר למעט כפי שנדרש באופן סביר כדי להשתמש באתר למטרתו המקורית;

(4) נוסף על האמור לעיל יש לעמוד בכל התנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו.

ב׳‏. ייתכן שהגישה לחלק מתכני האתר תחייב יצירת חשבון. ביצירת חשבון כאמור, עליך לספק מידע מלא ומדויק. הפעילות המבוצעת בחשבונך היא באחריותך הבלעדית ויש לשמור את שם המשתמש והסיסמא במקום בטוח.

אין להשתמש בחשבונו של אדם אחר ללא אישור.

יש להודיע לכוורת לאלתר על כל פריצת אבטחה ועל כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך. הכוורת לא תישא באחריות להפסדים שייגרמו לך עקב שימוש לא מורשה בחשבונך, אך הפסדים שייגרמו לכוורת או לאחרים עקב שימוש לא מורשה כאמור יהיו באחריותך.

ג׳‏. יש להימנע מהפעלה ושימוש בכל מערכת אוטומטית, לרבות ובלי למעט “רובוטים”, “עכבישים”, “offline readers” וכדומה, השולחים לשרתי הכוורת הודעות בתוך זמן קצוב בכמות גדולה יותר ממה שמסוגל לשלוח בן אדם באותו פרק זמן מדפדפן מקוון רגיל. על אף האמור, הכוורת מעניקה למפעילים של מנועי חיפוש פומביים הרשאה להשתמש בכלים אלה על מנת להעתיק חומרים מהאתר, למטרה הבלעדית של יצירת אינדקס חומרים המאפשר חיפוש פומבי, אך לא למטרה של יצירת מטמון או ארכיון של חומרים אלו. הכוורת שומרת על זכותה לבטל החרגות אלו באופן גורף או במקרים מסוימים.

ד׳‏. אין לאסוף ולהוציא מהאתר מידע אישי הניתן לזיהוי, לרבות שמות חשבונות, ואין להשתמש במערכות התקשורת שמספק האתר למטרות כלשהן של שידול מסחרי. כמו כן הנך מסכים שלא לשדל את משתמשי האתר למטרות מסחריות, בנוגע לתכני המשתמש שלהם שהועלו לאתר.

3. זכויות קניין רוחני

א׳‏. האתר הוא קניינו של הכוורת ומוגן מכוח דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ודינים רלבנטיים אחרים בישראל, ארצות הברית ובעולם. האמור לעיל כולל את התוכן, המראה ועיצוב האתר, וכן את סימני המסחר, שמות המוצר, הגרפיקה, הסמלילים (לוגואים), שמות השירות, סיסמאות הפרסום (סלוגנים), הצבעים והעיצובים.

ב׳‏. תוכן האתר, למעט כל תכני המשתמש (כהגדרתם בסעיף 4 להלן), לרבות יצירות, דימויים, טקסט, תוכנה, קול, מוזיקה, וידאו, שמות ותמונות המוצגים באתר, הינם רכושו של הכוורת או מוצגים על ידו ברשות. שכפול או העתקה של כל תוכן כאמור והשימוש בו אסור בהחלט, אלא אם כן ניתנה הרשאה מפורשת באתר או בדרך אחרת. כל שימוש לא מורשה עלול להפר חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר, חוקי הגנת הפרטיות או להוות הפרה של דין ישראלי ו/או אמריקאי ו/או בינלאומי.

ג׳‏. הסימנים המסחריים, סימני השירות, הסמלילים (לוגואים) והסימנים האחרים (להלן יחד: “סימני מסחר”) המופיעים באתר הנם סימני מסחר רשומים ולא רשומים של הכוורת ושל גורמים אחרים. אין לפרש דבר כלשהו הכלול באתר זה כמעניק, במפורש או במשתמע, כל זכות, רישיון או קניין בכל אחד מסימני המסחר ללא קבלת אישור מוקדם בכתב מהכוורת או מצד שלישי, לפי העניין. שימוש לרעה בכל אחד מסימני המסחר המוצגים באתר או בכל תוכן אחר באתר, למעט שימוש כמוגדר בתנאי שימוש אלו, אסור באופן מוחלט. הכוורת סבור שקניינו הרוחני נמנה על נכסיו היקרים ביותר, ויפעל בתוקף כדי לאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלו במידה המירבית שמאפשר לו הדין.

ד׳‏. הן האתר והן תוכנו עומדים “כפי שהם” (as is) לידיעתך ולשימושך האישי בלבד ואין להשתמש בהם, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, לשדרם, להציגם, למכור אותם, להעניק רישיון בהם או לנצלם בכל דרך אחרת לכל מטרה שהיא ללא קבלת הסכמת בעליהם מראש ובכתב. הכוורת שומר לעצמו את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש, באתר ובתוכנו. הנך מסכים לא לעשות כל שימוש בכל חלק מהתוכן ולא להעתיקו או להפיצו למעט כפי שהותר מפורשות בתנאי שימוש אלו, ובכלל זה לא לעשות שום שימוש בתכני משתמש של צדדים שלישיים שהתקבלו דרך האתר, ולא להעתיקם ולהפיצם, למטרה מסחרית כלשהיא. בעת הורדה או הדפסה של עותק מהתוכן לשימוש אישי, עליך לשמור על הודעות זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות הכלולות בו. הנך מסכים לא לעקוף או לנטרל או לשבש בצורה אחרת את מאפייני האבטחה של אתר הכוורת או מאפיינים המונעים או מגבילים שימוש בתוכן והעתקתו או המטילים הגבלות על השימוש באתר הכוורת או בתוכנו. הכוורת אינו מספק כל הצהרות והתחייבויות, מפורשות או משתמעות, בנוגע לאתר או לכל חומרה או תוכנה הקשורות אליו, לרבות בנוגע לתוכנם ולהפעלתם של אלו.

4. תכנים שנמסרו על ידי משתמש

א׳‏. הכוורת עשוי לאפשר, כעת או בעתיד, הגשה של תוכן או הודעות, שיוגשו על ידך ו/או על ידי משתמשים אחרים (להלן: “תכני משתמש”) ולאפשר את האחסון, השיתוף ו/או הפרסום של תכני משתמש אלו. הנך מבין כי בין אם תכני המשתמש פורסמו ובין אם לאו, הכוורת אינו מבטיח כל שמירת סודיות באשר לתכני משתמש כלשהם כאמור.

ב׳‏. הכוורת רשאי אך אינו מחויב לערוך, לשנות, לתקן, למחוק ולהסיר תכני משתמש. תכני המשתמש שנמסרו על ידך וההשלכות בעקבות פרסומם והוספתם הינם באחריותך הבלעדית. באשר לתכני המשתמש הנך מאשר, מצהיר ומתחייב כי: (1) כל הפטנטים, סימני המסחר, הסודות המסחריים, זכויות היוצרים וכל זכויות קנייניות אחרות בכל תכני המשתמש שלך או בחלקם הינם בבעלותך או שברשותך כל הרישיונות, הזכויות, ההסכמות וההרשאות הנדרשות לשם שימוש בהם ולשם מתן הרשאה לג’וינט להשתמש בהם, כדי לכלול את תכני המשתמש ולהשתמש בהם באופן המוגדר באתר ובתנאי שימוש אלו; (2) ברשותך ההסכמה המחייבת, השחרור ו/או ההרשאה של כל אדם פרטי ניתן לזיהוי שמופיע בתכני המשתמש שלך, לעשות שימוש בשמו או בתמונתו של כל אדם פרטי הניתן לזיהוי כאמור, לשם הכללת תכני המשתמש והשימוש בהם באופן שמוגדר באתר ובתנאי שימוש אלו.

ג׳‏. בהגשת תכני המשתמשים לג’וינט הנך מעניק לג’וינט רישיון חובק עולם, שאינו בלעדי ושאינו מקנה זכות לתמלוגים, עביר ושניתן להעניק בו רישיון משנה, ורישיון זה מאפשר להשתמש בתכני המשתמש, לשכפלם, להפיצם, להכין יצירות נגזרות מהם ולהציגם בקשר לאתר הכוורת ולעסקי הכוורת (וממשיכיו, אם יהיו), לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לשם קידום והפצה מחדש של אתר הכוורת במלואו או בחלקו (לרבות יצירות נגזרות ממנו) בכל אמצעי התקשורת ובכל ערוצי התקשורת.

ד׳‏. הנך מסכים להימנע מהפעולות הבאות:

(1) העלאת חומר המוגן בזכויות יוצרים, מהווה סוד מסחרי או כפוף בדרך אחרת לזכויות קנייניות של צד שלישי, לרבות זכויות לפרטיות וזכויות פרסום, אלא אם כן הזכויות כאמור הינן בבעלותך או שיש ברשותך הרשאה מהבעלים החוקיים לפרסם את החומר ולהעניק לג’וינט את כל זכויות הרישיון שהוענקו בהרשאה זו, לרבות שימוש בדגימת מוזיקה;

(2) פרסום תרמיות או מצגי שווא שעלולים לגרום נזק לג’וינט או לכל צד שלישי;

(3) פרסום והגשת חומר שאינו חוקי, מגונה, משמיץ, מטיל דופי, מאיים, פורנוגרפי, מטריד, כולל דברי שנאה והסתה, גזענות או פגיעה על בסיס אתני, או המעודד התנהגות המהווה עבירה פלילית, מטילה חבות אזרחית, מפרה כל דין או אינה הולמת מכל מסיבה אחרת;

(4) פרסום מודעות פרסומת או מודעות שידול מטעם עסקים;

(5) התחזות לאדם אחר.

ה׳‏. הכוורת אינו תומך בשום תכני משתמש או בשום דעה, המלצה או עצה הכלולות בהם, ואינו נושא בשום אחריות ביחס לתכני משתמש. הכוורת אינו מאפשר ביודעין פגיעה בזכויות קניין רוחני באתרו, ויסיר כל תוכן וכל מה שהועלה על ידי המשתמש אם יקבל הודעה כדין, שלפיה התוכן או העלאות המשתמש כאמור, מפירים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. הכוורת שומר לעצמו את הזכות להסיר ללא הודעה מוקדמת כל תוכן או תכני משתמש שהועלו.

ו׳‏. יתר על כן, הכוורת יבטל את גישת המשתמש לאתר אם המשתמש מבצע הפרות חוזרות. הכוורת שומר לעצמו גם את הזכות לקבוע האם התוכן או תכני המשתמש הנם הולמים ועומדים בתנאי שימוש אלו לעניין הפרות שאין בהן פגיעה בזכות יוצרים ופגיעה בדיני קניין רוחני, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, תכנים מיניים, חומרים מגונים או משמיצים או טקסט באורך מופרז. הכוורת רשאי להסיר חומר כאמור המפר תנאי שימוש אלו בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

ז׳‏. אם הנך בעלים בזכויות יוצרים או נציג מוסמך של בעלים כאמור, ויש לך יסוד להניח כי תכני משתמש כלשהם או תוכן אחר באתר מפרים זכויות יוצרים אלו, אנא שלח הודעה עם פרטי ההפרה הנטענת לג’וינט ישראל, באמצעות דוא”ל [email protected] ואנו נתייחס אליה בהקדם האפשרי.

בפניה כאמור, יש לכלול את הפרטים הבאים:

(1) שם ופרטי קשר של הפונה

(2) תיאור היצירה שלגביה נטענת הפרת זכויות יוצרים

(3) תיאור ההפרה הנטענת

ח’. בעת השימוש באתר הכוורת תיתכן חשיפה לתכני משתמש ממקורות מגוונים, והכוורת אינו נושא באחריות לנכונותם, שימושיותם, בטיחותם או לזכויות הקניין הרוחני בתכני משתמש אלו או הקשורות לתכנים אלו. בנוסף, תתכן חשיפה לתכני משתמש שהינם שגויים, פוגעניים, לא צנועים או מעוררי התנגדות, והנך מוותר בזה על כל זכות משפטית או זכות שביושר וכן על תרופות כלשהן המוקנות לך או שיכולות להיות מוקנות לך כנגד הכוורת ביחס לתכנים כאמור, וכן ניתנת בזה הסכמתך להגן ולשפות את הכוורת, בעליו/מפעיליו, הצדדים הקשורים אליו ו/או מעניקי הרישיונות שלו במידה המירבית האפשרית לפי דין בגין כל העניינים הקשורים לשימושך באתר.

ט’. הכוורת מעניק בזה את אישורו ליצור קישורים לחומרים באתר למטרות אישיות ולא מסחריות בלבד. הכוורת שומר לעצמו את הזכות להפסיק תמיכה בחלק כלשהו מאתר הכוורת בכל עת, פעולה שעלולה לגרום לאובדן חומר שפורסם בידי משתמשים.

5. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

א׳‏. האתר מכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים בהם ניתן למצוא תוכן ו/או להוריד תוכנה.

ב׳‏. אלא אם צוין אחרת, אתרים של צדדים שלישיים כאמור והתוכן או התוכנות שבהם, מסופקים על ידי גורמים שאינם קשורים לג’וינט ופועלות באופן עצמאי ונפרד ממנו. הכוורת אינו תומך באתרים אלו ואינו מספק כל הצהרה או התחייבות בגינם, וייתכן כי לא בדק את התוכן או התוכנה שבאותם אתרים. לג’וינט אין כל שליטה על התוכן, על מדיניות הפרטיות ועל כל הנעשה באתרי צדדים שלישיים והוא אינו לוקח על עצמו אחריות כלפיהם.

ג׳‏. יתר על כן, הכוורת אינו יכול לצנזר או לערוך תוכן בכל אתר צד שלישי. על כן הכוורת אינו יוצר כל מצג באשר לנכונות המידע הכלול באתרים, במקורות ובשרתים של צדדים שלישיים, או באשר לכל היבט אחר במידע הכלול בהם, ואינו תומך בהכרח באתרים או במקורות אלו.

ד׳‏. השימוש באתר הכוורת מהווה שחרור מפורש של הכוורת מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתרי צד שלישי. לאור האמור אנו ממליצים לשים לב בעת יציאה מאתר הכוורת ולקרוא את התנאים ואת מדיניות הפרטיות בכל אתר צד שלישי שבו מבקרים.

6. הגבלת אחריות

א׳‏. הנך מאשר בזה במפורש כי כל סיכון בשימוש באתר זה מוטל עליך בלבד. שימושך באתר הינו לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך.

ב׳‏. הכוורת אינו נושא באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי שימוש אלו. האתר בכללותו, לרבות כל מידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו ולרבות כל השירותים מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא.

ג׳‏. כל הסתמכות על האתר, או התוכן באתר הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת,

(1) לגבי הדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של האתר, או התוכן; או

(2) שהאתר ו/או התוכן יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; או

(3) לגבי הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים באתר.

ד׳‏. ישנם מקורות רבים לתוכן המופיע באתר. אנחנו משתדלים שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין לג’וינט כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ואין הכוורת ערב למידת הדיוק של תכנים אלה. איננו מבטיחים שהתוכן באתר יהיה מדויק, שלם, מהימן, עדכני או ללא שגיאות. איננו אחראים לכל תוכן שאינו מדויק או שהינו מוטעה. אנו מבהירים כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה מטעמינו לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותך הבלעדית והכוורת לא ישא באחריות כתוצאה מהסתמכותך על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושך ו/או לצרכיך. כל עצה או מידע הכלול באתר, לא ייצרו כל אחריות לג’וינט מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאים אלו. במידה ותסתמך על כל עצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותך הבלעדית.

[ישנן מדינות בהן אסור להחריג סוגים שונים של אחריות. אי לכך, אפשר וחלק מהחרגות לעיל לא יחולו עליך].

ה׳‏. הכוורת אינו מקבל על עצמו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. הכוורת אינו אחראי לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בדואר אלקטרוני הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר או בשירותים, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע מהשתתפות או הורדת חומרים מהאתר או בקשר איתו ו/או בקשר לאתר. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי האתר ו/או השירותים, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.

ו׳‏. הכוורת, מנהליו, נושאי המשרה בו, עובדיו, שלוחיו או בעלי מניותיו בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש באתר או בכל הקשור אליו.

ז׳‏. הכוורת אינו אחראי על חיבורים לאינטרנט או ממנו. הכוורת איננו אחראי לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים. בשום אופן הכוורת לא יהיה אחראי להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש באתר או מכל תוכן המועלה באתר, או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו.

ה׳‏. סעיף הגבלת אחריות זה חל על כל נזק או פגיעה שיגרמו מכל מחדל או מעשה, שגיאה, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בתפעול או בתמסורת, וירוס במחשב, תקלה בקווי תקשורת, גניבת חומר מתועד, הריסתו, גישה לא מורשית אליו, שינויו או שימוש בו, בין אם עקב הפרת חוזה, התנהגות מזיקה, רשלנות או עקב כל פעולה אחרת. הנך מאשר בזה במפורש שהכוורת אינו אחראי להתנהגות משמיצה, פוגענית או בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים ושהסיכון בפגיעה מהאמור לעיל חל עליך בלבד.

ו׳‏. הכוורת ומי מטעמו וכן כל אדם או גוף המעורבים ביצירת האתר, בהפקתו ובהפצתו לא יהיו אחראים בשום מקרה לנזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים כלשהם הנובעים מהשימוש באתר או מאי יכולת להשתמש בו. הנך מאשר בזה כי הוראות סעיף זה יחולו על כלל התוכן באתר.

ז׳‏. נוסף על התנאים המפורטים לעיל, הכוורת או גורמי הכוורת לא יישאו באחריות לשגיאות, אי דיוקים, השמטות או פגמים אחרים כלשהם במידע שבאתר, בלי להתחשב במה שגרם להם או במשך קיומם, ולא יהיו אחראים לאי עדכון או לאי-אמיתות המידע הכלול באתר, או לכל עיכוב או הפרעה שייגרמו לך בתקשורת האתר, או לכל תביעה או הפסד הנובעים מהאמור לעיל או שנגרמו בעקבות האמור לעיל.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכוורת או גרומי הכוורת לא יישאו באחריות לנזקי צד שלישי מכל סוג, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, להפסד רווחים, נזקים תוצאתיים או פיצויים עונשיים, מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרמו עקב שימוש באתר.

7. שיפוי

א׳‏. הנך מסכים לשפות את הכוורת, את ארגון הכוורת , את נושאי המשרה בו, מנהליו, עובדיו וסוכניו בגין כל תביעה, נזק, התחייבות, הפסד, חבויות, עלויות או חובות, וכן הוצאות (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שכר טרחה סביר של עורך דין) הנובעים מהאמור להלן:

(1) שימוש באתר הכוורת וגישה אליו;

(2) הפרת תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו;

(3) הפרת זכויות צד שלישי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות יוצרים, זכויות קניין או זכות לפרטיות;

(4) טענה כלשהי לפיה נגרם לצד שלישי נזק עקב תכני המשתמש שלך.

ב׳‏. התחייבות זו לשיפוי תישאר בתוקפה גם אם יפקע תוקפם של תנאי שימוש אלו וגם לאחר שיסתיים שימושך באתר.

8. מדיניות הפרטיות

הכוורת מכירה בחשיבות הפרטיות של המידע האישי שלך, ועל כן גיבש מדיניות פרטיות המסדירה את השימוש במידע זה. מדיניות הפרטיות מופיעה בכתובת hackaveret.org/privacy/ ומהווה חלק מתנאי שימוש אלה.

9. המחאת תנאים

תנאי שימוש אלו וכל הזכויות והרישיונות המוענקים מכוחם אינם ניתנים להעברה או להמחאה על ידך אך ניתנים להמחאה על ידי הכוורת ללא מגבלה

דילוג לתוכן